Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van De Rijn Uitgeverij;

Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant
de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

De Rijn Uitgeverij
De Rijn Uitgeverij B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2544GL) Den Haag aan Hengelolaan 974;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en De Rijn Uitgeverij die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij De Rijn Uitgeverij koopt;

Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door De Rijn Uitgeverij;

Privacy Statement
de privacyverklaring van De Rijn Uitgeverij, die te vinden is op de Website;

Website
de website van De Rijn Uitgeverij, waarop het Product wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Rijn Uitgeverij op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De Rijn Uitgeverij kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. De Rijn Uitgeverij wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door De Rijn Uitgeverij nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. De Rijn Uitgeverij is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. De Rijn Uitgeverij garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover De Rijn Uitgeverij voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant De Rijn Uitgeverij daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. De Rijn Uitgeverij behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of De Rijn Uitgeverij niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of De Rijn Uitgeverij een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door De Rijn Uitgeverij gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan De Rijn Uitgeverij verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy statement van De Rijn Uitgeverij en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door De Rijn Uitgeverij verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar De Rijn Uitgeverij. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen. Nadat de termijn van 14 dagen is verstreken heeft de klant niet het recht om de producten terug te sturen en De Rijn Uitgeverij is niet verplicht de producten aan te nemen.
 4. Ingeval van ontbinding zal De Rijn Uitgeverij het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. De Rijn Uitgeverij is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 5. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door De Rijn Uitgeverij terugbetaald.
 6. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@uitgeverijderijn.nl. De Rijn Uitgeverij zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal De Rijn Uitgeverij kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van De Rijn Uitgeverij het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van De Rijn Uitgeverij gevergd kan worden, zal De Rijn Uitgeverij het Product vervangen.
 2. Indien De Rijn Uitgeverij niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. De Rijn Uitgeverij zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Rijn Uitgeverij is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover De Rijn Uitgeverij aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie
We hebben de praktische gang van zaken met betrekking tot onze lever- en verzendvoorwaarden en betalingsmogelijkheden ook op een rij gezet.

Bent u een boekwinkel?
Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail ons voor meer informatie over het rechtstreeks inkopen van boeken bij De Rijn.

365 Günde Peygamberimizin Arkadaşları...

€22,90€33,90

365 Günde Peygamberler Tarihi...

€19,90

365 Günde Sevgili kitabim...

€19,90€33,90

365 Günde Sevgili Peygamberim...

€25,90€33,90

99 Misalle Yanlış Kullanılan...

€10,00

Afwegingen van Geloof &...

€20,00

Aile Terapisti | Selahattin...

€19,00€22,50

Al Koran Al Karim...

€39,00
BACK TO TOP