ontmoeting met de Islam

ONTMOETING MET DE ISLAM

Ontmoeting met de Islam

We leven in een tijd waarin de polarisatie de boventoon voert in Nederland. Het denken en het voelen van de moslims worden belaagd. De principes, waarden en symbolen van de islam worden verkeerd begrepen en zelfs misbruikt. Dit boek streeft ernaar het [ware, niet vertekende] beeld van de islam weer te geven en de lezer met de meeste van haar aspecten kennis te laten maken: de beginselen van het geloof, de principes en manieren van het vereren van God, en de moraal en de regels die het menselijk leven en de relaties tussen mensen ordenen.
Voorts is dit boek een prima middel om de islam wat diepgaander te bestuderen en beter te leren kennen, waarmee ook de niet-moslims gediend zullen worden op hun zoektocht naar meer en betere informatie over de islam en het gedachtegoed van de moslims.
Men zou dit boekwerk onbevooroordeeld maar wel kritisch moeten lezen om te zien hoe fijnzinnig de islam is en dat zij de bakermat is geweest van hoge beschavingen en de wetenschappen.
Wij wensen u veel leesplezier en verwachten uw feedback over dit boek.

 
 

 

 

Bestellen

De Koran

Vertaling voorzien van uitgebreid commentaar

De Koran

De Nederlandse vertaling

Deze bijzondere Koranvertaling voorzien van commentaren en voetnoten van Ali Unal is een uitgave van Uitgeverij de Rijn. De vertaling vanuit het Engels heeft enkele jaren in beslag genomen en er hebben meerdere personen aan gewerkt. Het eerste concept is het werk van de heer Emrullah Erdem. Onze speciale dank gaat naar hem uit voor de door hem verrichtte inspanningen. Vervolgens heeft de heer Ibrahim Spalburg het eerste concept grondig gelezen, gecorrigeerd, voorzien van opmerkingen en een tweede concept gemaakt. Dit tweede concept is uitgebreid besproken met een voor dit doel samengesteld team bestaande uit de heren Izzet Ozkan, Ahmed Kaya, Alper Alasag, Resul Kazanci en andere geïnteresseerden. Het project heeft vervolgens enige tijd stilgelegen totdat Uitgeverij de Rijn besloot over te gaan tot het publiceren van dit omvangrijke werk.

Bestellen
van zaadje tot vrucht

Van zaadje tot vruchT

Opvoeding vanuit een islamitisch perspectief.

Van Zaadje tot vrucht

Opvoeding vanuit een Islamitisch Perspectief

Hoe ontwikkel ik als mens morele principes? Wat is goed en wat is slecht voor mij? Hoe wil ik mijn kinderen opvoeden en welke waarden wil ik hen bijbrengen? Wat is mijn morele maatstaf en wat beschouw ik als moreel of als immoreel gedrag? Wat is mijn doelstelling als ik trouw en een gezin sticht en wat is mijn doelstelling bij de opvoeding en begeleiding van mijn kinderen?

Als mensen geen hogere doelen nastreven bij de beantwoording van de bovengenoemde vragen, betekent het dat zij het risico lopen in de voetsporen te treden van hun voorgangers en wellicht dezelfde fouten te maken.

In dit boek vindt u een manier van opvoeden en wel “opvoeding vanuit een islamitisch perspectief”. Gülen had zijn ideeën op basis van de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, uiteengezet in een reeks preken. De handvatten die hij gaf zijn door zijn leerlingen in dit boek uiteengezet.

Bestellen
Mohammed boodschppen van God

Mohammed

De boodschapper van God

Mohammed

Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)

De boodschapper van God

Mohammed, de boodschapper van God, vrede zij met hem.

Er zijn weinig mensen die zoveel invloed hebben uitgeoefend op de loop van de geschiedenis van volkeren als de door God gezonden boodschappers en profeten.

In dit boek wordt een analyse gemaakt van verschillende aspecten van het leven van Mohammed, de boodschapper van God, vrede zij met hem. De inhoud beperkt zich niet alleen tot hem, maar geeft ook inzicht in de kenmerken van profeten en hun voorbeeldfuncties voor de mensheid. Mozes, Jezus en Mohammed, vrede zij met hen allen, zijn hiervan de meest aansprekende voorbeelden.

Mohammed, vrede zij met hem, is de laatste boodschapper en profeet van God. Hij is het sluitstuk van de keten van alle boodschappers en profeten die de mensheid ooit heeft gekend. Het laatste en volmaakte woord van God werd via hem tot de gehele mensheid geopenbaard. In zijn laatste preek zei hij tot de gelovigen:

• Wees rechtvaardig!
• Neem geen woekerrente!
• Wees goed voor vrouwen!
• Alle mensen zijn gelijk en kunnen zich alleen van elkaar onderscheiden door vroomheid en goede daden!
• Alle mensen zullen op een dag voor God verschijnen en verantwoording afleggen voor hun daden!
• Geen profeet of boodschapper zal na mij komen. Ik laat jullie het boek van God (de Koran) en mijn Soenna (levensstijl en gedrag) na. Als jullie die volgen, zullen jullie nimmer afdwalen!

Bestellen